دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر ﻏـــﯿـــﺮ تـو ﺩﺭ ﺩڸ من ﻫـــﯿــﭻ ڪـســی ﺧــﺎﺹ ﻧــﺸــﺪ ﻫﯿﭻ ڪس چون من بہ تو ...

ﻏـــﯿـــﺮ تـو
ﺩﺭ ﺩڸ من ﻫـــﯿــﭻ 
ڪـســی ﺧــﺎﺹ ﻧــﺸــﺪ

ﻫﯿﭻ ڪس چون من بہ تو
ﺍین همہ ﺣﺴﺎﺱ ﻧﺸﺪ

ﺁﻩ ﺍے سنڪَ ڪہ ﻣﻬﺮت 
بـہ ﺩڸ مـن ﺍفتاﺩ
ﻫﯿـﭻ ڪس ﺩﺭﺩل 
من ﺑﻌﺪِتـو ﺍﻟـﻤﺎﺱ ﻧﺸد
1396/12/19 - 14:02 در ghasedak ارسال گزارش