دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی
دوست داشتنت را
دوست داشتم

دوست داشتنت را
دوست دارم

دوست داشتنت را
دوست خواهم داشت

من فقط ...
برای دوست داشتنت
به دنیا آمده ام ...!

1396/12/19 - 00:52 در *** من و تو *** ارسال گزارش