دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیچه زبا نی صا د ق تروزلال تر و بی ریا تر
اززبا نی كه كلما تش نه لفظ است ونه خط ،
هرعبا رتش نا له وضجه است ، وفریا د ش
عا شقا نه ، مگرچشم از زبا ن صا د قا نه تر
سخن نمیگو ید ؟ مگر اشك زیبا ترین شعرو
د ا غ ترین اشتیا ق ولطیف ترین د و ست
د اشتن را وخا لص ترین گفتن كه همه د ر
كره د ل بهم آ میخته وذ وب شد ه وقطره
گرم شد ه وآ ن نا مش ا شك است كه اززبا ن
صا د قا نه ترسخن میگوید .

1396/12/11 - 20:17 ارسال گزارش
پیوست عکس:
ce3dc20666e3326926f62b7daa80fa3c.jpg
ce3dc20666e3326926f62b7daa80fa3c.jpg · 275x183px, 4KB