دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


امروز تان زیباو
پرازانرژی
بر دیوار مهربانی
عشق به خدا
محبت به کل هستی
و احترام به انسانیت
را آویزان میکنم
تا آرامش
به کلبه های بی قرار
باز گردد...
1396/12/7 - 09:27 ارسال گزارش