دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیزنــدگی خلاصه ایست از
ناخواسته بہ دنیــا آمدن،
ناگهان بزرگ شـــدن،
مخفــیانہ گریــستن،
دیـــوانه وار عشــق ورزیــدن،
و عاقبت در حــسرتِ آنچہ دل میخــواهد
و منطق نمی پــذیرد
مُـــردن...
1396/11/26 - 00:06 در رنگ عشق ارسال گزارش