دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیمی رود در اوهامات نافرجامش
و
هربار تلخ و مسموم از عصاره ی حقیقت می نوشانَندَش
پس باز می گردَد به جستجوی نوشدارو
و
من از مرگ سهراب برایش حکایتی دیگر می خوانم
1396/11/26 - 00:03 در رنگ عشق ارسال گزارش