دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی"پیشانی نوشت"

وقتی بیستون را فرهاد می کَنَد
و
شیرین را خسرو در میآبد !
باید می دانستم که عدالتی در کار نخواهد بود
کِ تمام مردانگی هایت را هم که هزینه کنی پیشانی نوشتِ
 سیاهت سپید نمی شود
1396/11/25 - 23:45 در رنگ عشق ارسال گزارش