دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیهیچ ﭼﯿﺰ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺩﯼ ﺯﻧﺶ ﺍﺭﺿﺎﺀ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،
ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ...
ﻭ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺮﺩﺵ ﺍﺭﺿﺎﺀ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،
ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ...
1396/11/25 - 23:15 در رنگ عشق ارسال گزارش