دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیگر بیایی دهمت "جان"
ور نیایی کُشدم "غم"،
من که بایست بمیرم ! 
چه بیایی ، چه نیایی...


1396/11/5 - 17:36 ارسال گزارش