دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیهر زَن؛
هزاران شاعر را
در خود پنهان دارد.
هر شعر؛
خاطره ی زنی ست
که روزی
از دنیای مه آلود شاعری گذشته ست...

1396/11/3 - 20:44 ارسال گزارش