دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


تــو چنــان زيبــا شــده اي ميــان شعــرهــایــم ...
کــه گمــان نکنــم خــودت هــم بــدانــي ...
ايــن کــه داري مــي خــوانيــش ...
........
خــودِ تــويــي ...

1396/10/24 - 00:08 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201515896114997977121468470470.4373.png
thumb_HamMihan-201515896114997977121468470470.4373.png · 271x400px, 98KB