دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیاز هیتلر پرسیدند:
چرا از میان جنگ 
و عشق،
جنگ را برگزیدی؟
پاسخ داد:
در جنگ یا زنده 
میمانی یا میمیری
اما !!!
در عشق،روزی هزار
بار میمیری و زنده
میشوی..
ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است