دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


گاهی بایدبا خیالی
آسوده زندگی کرد
رها ازهرنبردی وشکستی
آموختم که
هیچ دارویی نمیتواند
همچون "اُمید"
آدمی را زنده نگه
داشته باشد!
زندگی بیاوردعشق ببخشد…


1396/10/23 - 21:17 ارسال گزارش
پیوست عکس:
5a59cbe01356227y.jpg
5a59cbe01356227y.jpg · 405x400px, 107KB