دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


ما عادت کردن را عادت کرده ایم،
ترک کردن را ترک کرده ایم ،
سوختن را سوزانده ایم و حتی " به معترض ، اعتراض داریم " ...
تغییر یعنی فکر را به دست متفکر سپردن ، پس فکر کن و
 به بی عدالتی ها و جهالت ها معترض باش ، 
حتی اگر سرت بر بالای دار رفت.
1396/10/22 - 00:55 در ghasedak ارسال گزارش