دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیاستاد ریاضی در وقت خارج از درس میگفت:

اعداد کوچکتر از یک خواص عجیبی دارند...

شاید بتوان آنها را با آدم های بخیل مقایسه کرد

مثلا عدد0.2

وقتی در آنها ضرب میشوی یا میخواهی با آنها مشارکت کنی، تو را نیز کوچک میکنند 

0.6=0.2 * 3

وقتی میخواهی باآنها تقسیم شوی یا مشکلاتت را باآنها تقسیم کنی و بازگو میکنی ،مشکلاتت بزرگتر میشوند

 15=0.2  /   3

وقتی میخواهی با آنها جمع شوی ودرکنار آنها هستی ،مقدار زیادی به تو اضافه نمیکنند و به تو نمی آموزند

 3.2 = 0.2 + 3

واگر آنها را از زندگیت کم کنی ،چیز زیادی از دست نداده ای

 2.8 = 0.2 - 3

  
1396/10/21 - 08:12 ارسال گزارش